Psychodiagnostisch onderzoek

 

WAT IS PSYCHODIAGNOSTIEK?

Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologiewaarin een nauwkeurige diagnose gemaakt wordt van de persoonlijkheid of eeneventueel ziektebeeld. Ook kunnen bepaalde problemen en beperkingen in kaartgebracht worden. Men doet dit aan de hand van vragenlijsten, observatieschalen,tests en interviews.

In sommige gevallen is psychodiagnostiek aangewezen omtot een scherpere diagnose te komen van de klachten, wat dan op zijn beurt kanleiden tot een meer specifieke behandeling met betere resultaten. Het kan ookgezien worden als een kortdurende therapeutische interventie die helpt ompositieve veranderingen tot stand te brengen.

Er zijn vier types psychodiagnostisch onderzoek:

Intelligentieonderzoek

Kan zinvol zijn ter ondersteuning vande aanvang van een opleiding, bij inschrijving in het Vlaams Agentschap voorPersonen met een Handicap of om een inzicht ter verkrijgen in de eigencognitieve vermogens.

Met een intelligentieonderzoek wordt een inschattinggemaakt van het totale intelligentiequotiënt en wordt een differentiatiegemaakt tussen verbale en performante intelligentie. Naast het bepalen vanIQ-scores wordt ook een sterkte-zwakte analyse gemaakt van o.a. het logischdenkvermogen, verwerkingssnelheid, leervermogen, mogelijkheden tot abstractdenken, enz.

Persoonlijkheidsonderzoek

Dit onderzoek kan aangewezen zijnals onderbouwing voor een diagnose of om inzicht te krijgen in de eigenpersoonlijkheid en functioneren. Dit kan een hulp betekenen bij de verderebegeleiding.

Er wordt gekeken naarverschillende aspecten van het persoonsfunctioneren: stijlen van omgaan metproblemen, sociaal functioneren, algemene persoonskenmerken zoals bijvoorbeeldextraversie of altruïsme, kwetsbaarheid inzake stressgevoeligheid, actueletoestandskenmerken zoals bijvoorbeeld depressieve klachten, angst en eventueelde aanwezigheid van persoonlijkheidsstoornissen.

Neuropsychologischonderzoek

Dit onderzoek kan zinvol zijn omervaren problemen (zoals aandachts- en /of geheugenklachten) te objectiveren,bijvoorbeeld na een CVA, bij vermoeden van dementie, enz.

Binnendit onderzoek wordt gekeken naar de gehele hersenwerking. Hierbij wordt eentestbatterij samengesteld om diverse aspecten en facetten van de hersenwerkingte onderzoeken. Er wordt gekeken naar aandachtsfuncties, geheugenfuncties,executieve functies, visueel-ruimtelijke functies, praxis,informatieverwerking, oriëntatie, links-rechtsoriëntatie, enz.

 

Onderzoek naarontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)

Zinvol om een vermoeden van eenontwikkelingsstoornis te toetsen. Het vaststellen van een dergelijke diagnoseheeft belangrijke implicaties voor de verdere behandeling.

Binnenhet onderzoek worden meerdere aspecten in kaart gebracht die geassocieerdworden met de ontwikkelingsstoornis. Het gaat om de kernsymptomen met inbegripvan gedragskenmerken, cognitief sterkte-zwakte profiel en persoonskenmerken.Ook wordt informatie vanuit het vroegkinderlijk functioneren bekeken. Bij ditonderzoek wordt – indien mogelijk – een heteroanamnese afgenomen van oudersen/of partner en worden schoolrapporten van de lagere school opgevraagd.

Dit aanbod bestaat voor zowel kinderen, adolescenten, volwassenen als senioren.