Psychodiagnostisch onderzoek

 

WAT IS PSYCHODIAGNOSTIEK?

Psychodiagnostiek is een specialiteit in de psychologie waarin een nauwkeurige diagnose gemaakt wordt van de persoonlijkheid of eventueel ziektebeeld. Ook kunnen bepaalde problemen en beperkingen in kaart gebracht worden. Men doet dit aan de hand van vragenlijsten, observatieschalen, tests en interviews.

In sommige gevallen is psychodiagnostiek aangewezen om tot een scherpere diagnose te komen van de klachten, wat dan op zijn beurt kan leiden tot een meer specifieke behandeling met betere resultaten. Het kan ook gezien worden als een kortdurende therapeutische interventie die helpt om positieve veranderingen tot stand te brengen.

Er zijn vier types psychodiagnostisch onderzoek:

Intelligentieonderzoek

Kan zinvol zijn ter ondersteuning van de aanvang van een opleiding, bij inschrijving in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of om een inzicht te verkrijgen in de eigen cognitieve vermogens.

Met een intelligentieonderzoek wordt een inschatting gemaakt van het totale intelligentiequotiënt en wordt een differentiatie gemaakt tussen verbale en performante intelligentie. Naast het bepalen van IQ-scores wordt ook een sterkte-zwakte analyse gemaakt van o.a. het logisch denkvermogen, verwerkingssnelheid, leervermogen, mogelijkheden tot abstract denken, enz.

Persoonlijkheidsonderzoek

Dit onderzoek kan aangewezen zijn als onderbouwing voor een diagnose of om inzicht te krijgen in de eigen persoonlijkheid en functioneren. Dit kan een hulp betekenen bij de verdere begeleiding.

Er wordt gekeken naar verschillende aspecten van het persoons-functioneren: stijlen van omgaan met problemen, sociaal functioneren, algemene persoonskenmerken zoals bijvoorbeeld extraversie of altruïsme, kwetsbaarheid inzake stressgevoeligheid, actuele toestandskenmerken zoals bijvoorbeeld depressieve klachten, angst en eventuele aanwezigheid van persoonlijkheidsstoornissen.

Neuro Psychologisch Onderzoek

Dit onderzoek kan zinvol zijn om ervaren problemen (zoals aandachts- en /of geheugenklachten) te objectiveren, bijvoorbeeld na een CVA, bij vermoeden van dementie, enz.

Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar de gehele hersenwerking. Hierbij wordt een testbatterij samengesteld om diverse aspecten en facetten van de hersenwerking te onderzoeken. Er wordt gekeken naar aandachts-functies, geheugenfuncties, executieve functies, visueel-ruimtelijke functies, praxis, informatieverwerking, oriëntatie, links-rechtsoriëntatie, enz.

 Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)

Zinvol om een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis te toetsen. Het vaststellen van een dergelijke diagnose heeft belangrijke implicaties voor de verdere behandeling.

Binnen het onderzoek worden meerdere aspecten in kaart gebracht die geassocieerd worden met de ontwikkelingsstoornis. Het gaat om de kernsymptomen met inbegrip van gedragskenmerken, cognitief sterkte-zwakte profiel en persoonskenmerken. Ook wordt informatie vanuit het vroegkinderlijk functioneren bekeken. Bij dit onderzoek wordt - indien mogelijk – een heteroanamnese afgenomen van ouderen/of partner en worden schoolrapporten van de lagere school opgevraagd.

Dit aanbod bestaat voor zowel kinderen, adolescenten, volwassenen als senioren.