Psychotherapie

Wat is gedragstherapie?

De gedragstherapie, actueel vaak ook benoemd als cognitieve gedragstherapie, steunt op gegevens uit de experimentele psychologie bij het toepassen van leerprincipes in de psychosociale en medische hulpverlening.
Gedragstherapie is een psychologische behandelmethode die er vanuit gaat dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels gebaseerd is op onze leergeschiedenis.
Binnen de gedragstherapie wordt 'gedrag' gezien als het totale complex van interacties met de omgeving waarin cognities, emoties en handelingen een rol spelen.
Specifieke klachten of probleemgedragingen worden dan gezien als een respons op bepaalde interne of externe stimuli. Daarbij wordt rekening gehouden met inhiberende en faciliterende factoren, met de ervaring, het denken, maar ook met de consequenties van de klachten en de functie die de klachten of gedragspatronen kunnen hebben in de leefwereld van de cliënt
Binnen de therapie wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd en ingeoefend.
Observeerbaar gedrag wordt gebruikt als aanknopingspunt om inwendige processen, zoals denkschema's en emoties, die terug te voeren zijn tot de vroegere ervaringswereld van de cliënt, te beïnvloeden. (Bron: www.vvgt.be )

Wat is acceptance and commitment therapie (ACT)?

ACT is een van de nieuwe therapievormen binnen de gedragstherapie, een wetenschappelijk bewezen therapievorm.
Het doel van ACT is dat je een waardevol leven leidt, dat jeleeft op een manier die strookt met wat belangrijk voor je is en waarje energie van krijgt.
ACT is interessant voor eenieder die hieraan wil werken. Of jenu psychische klachten hebt of niet, zelf hulpverlener bent of niet.ACT helpt je als je bewust wil leven en meer uit het leven wil halendan je nu doet.
Als je je dromen wil waarmaken zal je natuurlijk op ongemakstoten, op vervelende gedachten en moeilijke gevoelens. ACT reikt danallerlei hulpmiddelen en technieken aan om met dat ongemak om te gaan.Om een gezonde afstand te nemen van gedachten en om niet meeropgeslorpt te worden door onaangename emoties enlichaamsgewaarwordingen.
ACT heeft veel te bieden op het vlak van het werken rondwaarden (wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven?) en gedragsveranderingin die richting.
Er wordt gewerkt met metaforen en ervaringsgerichte oefeningendie je leren in het hier en nu te leven, bewust te zijn van jeinnerlijke gedachten- en gevoelswereld en daar niet op een ongezondemanier door opgeslorpt te worden.
Mindfulnessmeditatie is een van de (op nuchtere wijze)gebruikte technieken binnen ACT. De oefeningen worden in ACT wel veelkorter en op een concretere manier gegeven.
ACT is gebaseerd op een wetenschappelijk onderzochte theorie,de Relational Frame Theory (daarover valt meer te lezen op www.contextualpsychology.org ). (Bron: www.act-academie.be )

 

Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de cliënt wordt gezien in de complexe samenhang met het systeem. Systeemtherapie kan zowel bij individuele cliënten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden.
Systeem is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving van de cliënt uitmaakt. In de meeste gevallen gaat dat over de partnerrelatie, gezin van oorsprong en/of huidig gezin en belangrijke vrienden.
Een belangrijk doel van elke therapie is het doen verminderen van de problemen. Een systeemtherapeut zal de problemen steeds bekijken tegen de achtergrond van de wisselwerking met anderen. Het doel is zicht te krijgen op de interacties van de cliënt met zijn of haar systeem en de samenhang met de klachten. Soms is het ook wel belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn ‘ingesleten’.
Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van het systeem kan worden beïnvloed zodat de aangemelde problemen verbeteren. Dit wordt bereikt doordat mensen anders gaan omgaan met elkaar, anders gaan reageren op elkaar. Ook kan men een andere visie krijgen op de problemen, op zichzelf, en op de relaties met anderen. Cliënten voelen zich beter in staat om tot oplossingen te komen.

Wat is relatie- en gezinstherapie?

Relatie- en gezinstherapie is een specifieke vorm van systeemtherapie waarbij alle betrokkenen vanaf het begin bij de gesprekken worden uitgenodigd. Vanaf de verwijzing is duidelijk dat het over relationele problemen gaat.
Bij relatie- en gezinstherapie wordt een probleem zo gedefinieerd dat eenieder zich erin terug kan vinden. Het gaat er niet om wie gelijk heeft maar om een goede manier te vinden om elkaar te verstaan.
De relatietherapeut stelt zich “meerzijdig partijdig” op, d.w.z. dat hij betrokken is op alle partijen en hen erkenning en waardering geeft. Er wordt samen gezocht naar verstoorde patronen en negatieve dynamieken om vandaar uit manieren te zoeken om meer met elkaar in dialoog te treden. Inzicht, communicatie en gedragsverandering dragen bij tot het verbeteren van de kwaliteit van de relatie. In veel gevallen betekent dit dat spanningen en conflicten afnemen en de relatie opnieuw als veilig wordt ervaren.