Muziektherapie

Wat is muziektherapie?

Muziektherapie is een ervaringsgerichte therapievorm waarbij muziek gebruikt wordt om mensen te helpen met problemen op emotioneel, sociaal, gedragsmatig of cognitief vlak. Gedurende het gehele therapeutische proces wordt er rekening gehouden met het unieke van de cliënt en diens noden en voorkeuren.

Muziek is een medium dat werkt als een directe ingangspoort naar beleving, gevoel en herinneringen. Mensen worden door muziek niet alleen fysiek, maar ook innerlijk in beweging gebracht. Door het werken met muziek kunnen persoonlijke thema’s duidelijk en hanteerbaar worden. Je kan van je laten horen langs een andere weg. Emoties, blokkades, manieren om met problemen om te gaan, enz. komen op muzikale wijze tot uitdrukking en krijgen vorm. Door de ervaring in muziek kan je komen tot doorleefde inzichten, een ‘doorvoeld weten’. Muziek kan hierbij als een metafoor dienen, een middel tot het bespelen van vastzittende emoties, gedachten, gedrag.

Muziek drukt dat uit wat niet gezegd kan worden maar waarover niet gezwegen kan worden. - Victor Hugo

Er wordt gewerkt met een afwisseling tussen actieve en receptieve muziektherapie.
 • Actieve muziektherapie
  Je speelt zelf op een instrument of gebruikt je stem. Voorbeelden van werkvormen zijn: improvisatie op instrumenten, muzikale rollenspelen, zingen, songwriting, vrije expressie met stem,... Door zelf muziek te (durven) maken, kunnen gevoelens worden geuit, groeit het zelfvertrouwen en kunnen allerlei vaardigheden op speelse wijze worden geoefend.
 • Receptieve muziektherapie
  Hier wordt naar muziek geluisterd. Jij kiest zelf de muziek of soms zal de therapeut jou muziek laten horen. We staan stil bij de verschillende gewaarwordingen die de muziek bij jou oproept. Daarnaast onderzoeken we of de belevingen bij de muziek kunnen bijdragen in jouw proces en of we deze kunnen verwoorden.
Mogelijke doelen

 • Inzicht verwerven, uiting geven aan, en leren omgaan met emoties en gevoelens
 • Stemming beïnvloeden via muziek
 • Experimenteren met nieuw gedrag
 • Leren communiceren met anderen
 • Omgaan met spanningen en stressreducering
 • Concentratie en (zintuiglijke) waarneming verbeteren
 • Faalangst en perfectionisme verminderen
 • Opkomen voor jezelf
 • Grenzen leren aanvoelen en aangeven
 • Een plek geven aan een ingrijpende gebeurtenis
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen vergroten
Werkwijze

We starten met een intakegesprek om jouw vraag in kaart te brengen. Afhankelijk van jouw noden en mogelijkheden gaan we in de volgende sessies doelgericht aan de slag met verschillende werkvormen. Gaandeweg kan er zich een verandering voordoen binnen het muziek therapeutisch proces. Tussendoor worden gesprekken gevoerd om dit proces te kaderen en te evalueren. Tot slot wordt er gekeken hoe de opgedane ervaringen in het dagelijkse leven vertaald kunnen worden. De behandelingsduur en afronding van de therapie worden samen afgesproken.

Voor wie?

Muziektherapie is geschikt voor iedereen die op een andere manier zijn verhaal wil laten klinken. Daarnaast kan muziektherapie een unieke ingang bieden zowel voor mensen die het moeilijk vinden om over persoonlijke dingen te praten als voor mensen die net heel mondig zijn maar moeilijk tot zichzelf komen.

Het is niet van belang dat je muzikale ervaring hebt, om effect te ervaren bij de therapie.